KOOPOVEREENKOMST

 

Dit een voorbeeld van de koopovereenkomst waar wij mee werken

 

Koopovereenkomst

 

Fokker: Campo di Cavallo

              John Jansen

              0049-5943983218/ 0643007797

              Email:  john@canecorso

 

Koper: ……………………….

             ……………………….

             ……………………….

             ……………………….

 

Bemiddelaar:

 

Verklaren het volgende te zijn overeen gekomen:

 

De fokker verkoopt aan de koper een raszuivere Cane Corso van het geslacht

 

Teef/Reu: …….………..

 

Voor de prijs van:  ………..……..

 

Geboren op: ………………

 

Uit de combinatie: ………………

 

Vader :  ……………….

 

Moeder: ……………….

 

Stamboomnaam pup: ………………………..


Door middel van ondertekening van deze overeenkomst ontstaan (bindende) rechten en verplichtingen voor zowel de koper als de fokker. Hieronder worden deze rechten en verplichtingen nader uiteengezet.

 

 

 1. De fokker garandeert de goede gezondheid van de Cane Corso pup op het moment van overdragen aan de koper middels een door de dierenarts afgegeven gezondheidsverklaring.

Naam dierenartspraktijk Van Dedem

Adres:Baron Van Dedemlaan 7

Postc/Woonpl.:7702 ht Dedemsvaart

Telefoonnr:0523 620769

 1. De fokker verklaart hierbij dat op het moment van overdracht van de Cane Corso pup aan de koper geen ernstige erfelijke en/of aangeboren afwijkingen bekend zijn, die de hond ongeschikt maakt als huishond.
 2. De koper bevestigd zich ervan te hebben overtuigd dat bij bovengenoemde Cane Corso geen openlijke gebreken aanwezig zijn bij het moment van overdracht.
 3. De bovengenoemde Cane Corso is preventief geënt en indien ouder dan twaalf weken is geënt met de definitieve vervolgenting. Bij overdracht is het bijbehorende dierenpaspoort aan de koper overhandigd.
 4. Indien zich binnen een termijn van vier weken na overdracht ziektes bij de pup openbaren, waarvan de oorzaak direct terug te voeren is op de fokker, worden de kosten van medische behandeling door de fokker vergoed.
 5. De koper verplicht zich alvorens een dierenarts te consulteren de fokker onmiddellijk in kennis te stellen. De fokker behoudt zich ten alle tijden het recht voor de koper te verplichten een dierenarts naar fokkerskeuze te consulteren. De consultkosten zijn in dit geval voor rekening van de Fokker.
 6. De kosten van een medische behandeling worden vergoed tot een maximum van €250,-  indien zich binnen een termijn van twaalf maanden na de geboorte aangeboren gebreken bij de hond openbaren.
 7. Mochten er zich binnen een termijn van twaalf maanden na de geboorte ondanks alle voorzorg, toch erfelijke afwijkingen openbaren, die zodanig ernstig zijn dat deze de kwaliteit van het leven bedreigen of zelfs onmogelijk maken en er naar oordeel van een voor de fokker acceptabele diergeneeskundige euthanasie dient plaats te vinden, zal door de fokker na bewijs van overlijdende/of sectierapport, zorg gedragen worden voor een nieuwe pup.
 8. De koper verplicht zich tot voeding - en opvoedingsadviezen van de fokker op te volgen mits deze redelijkerwijs overeenkomen met de adviezen van de dierenarts van de fokker.
 9. De koper verplicht zich de pup alle entingen te laten geven.
 10. De koper verplicht zich de pup elke maand te ontwormen tot 6 maanden en daarna elk half jaar.
 11. Ook verwacht de fokker dat men voorzichtig met de pup is, en dat de koper de pup niet uitlaat op plaatsen waar veel honden bij elkaar komen, voor dat de pup alle entingen heeft gehad.
 12. 10.   De fokker verplicht zich dienaangaande ten allen tijde beschikbaar te zijn voor

   het geven van advies en/of hulp, welke redelijkerwijs van hem verwacht mogen

   worden.

 1. 11.  Koper is door het ondertekenen en het aangaan van deze overeenkomst verplicht de     koopsom aan fokker te voldoen. De aanbetaling dient bij of voor ondertekening van        

        deze overeenkomst giraal of contant aan fokker te zijn voldaan. Het restant bedrag     

        zal  uiterlijk bij aflevering van de pup op eenzelfde wijze moeten zijn voldaan.

 1. Indien de koper zich uit de koopovereenkomst wenst terug te trekken dan zal dit niet 

        leiden tot restitutie van de aanbetaling. 
13.   De fokker is verplicht, behoudens overmacht, een pup als bovenomschreven te

        leveren. Indien de (uitgekozen) pup onverhoopt mocht komen te overlijden tussen  

        het moment van ondertekening van deze overeenkomst en levering van de pup, dan

        heeft de fokker het recht een andere pup aan te bieden, dan wel- naar keuze van de 

        fokker- het aankoopbedrag te retourneren.

 

 

 

 

Aanvullingen en/of opmerkingen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt

 

Te:   ……………..

 

Datum:               ……………..

 

 

 

Fokker:      ……………                                   Koper:  ……………………..

 

 

 

Handtekening:                                                           Handtekening: